Funding

Opdateret 01-07-2023

Omstilling til cirkulær økonomi kræver ofte ekstern konsulenthjælp til for eksempel at

  • udvikle forretningsidéen
  • identificere nye partnerskaber
  • forundersøgelse til certificering
  • produktudvikling mv

I kan søge og måske få en del af udgifterne til konsulenten betalt via en af de mange fonde, puljer og støtteprogrammer, som bl.a. Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og EU står bag. Se den aktuelle liste nedenfor. Når I har opnået støtte fra et program, kan I f.eks. vælge Vugge til Vugge ApS som konsulent. Se vores cases. Har I lyst til at samarbejde med os om et projekt inden for cirkulær økonomi, så kontakt os.

Kontakt os

Aktuelle funding puljer og ansøgningsfrister 2023

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante. I skal selv søge:

SMV:GRØN 2.0 – Programmet giver SMV’er mulighed for støtte op til 300.000 kr. til privat rådgivning og investering i for eksempel certificeringer, redesign, livscyklusvurdering, nyt produktionsudstyr, software m.m. Du kan få støtte til blandt andet at kortlægge miljø- og klimapåvirkning og forberede og gennemføre en Cradle to Cradle certificering. Støtten bliver tildelt efter en faglig vurdering med fokus på cirkulær økonomi og konkret handling, der giver resultater. SMV:GRØN 2.0 er et EU-finansieret program under Erhvervshusene. Din virksomhed skal selv betale lige så meget, som I får i støtte. Læs mere her.
Åbent for ansøgning to gange om året. Puljen åbner næste gang 13. september 2023

CO2PULJEN – Din SMV-virksomhed kan få op til 75.000 kroner til at dokumentere og verificere virksomhedens CO2 aftryk, udvikle kompetencer til at varetage opgaven in-house og eventuelt få en miljøvaredeklaration (EPD). Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 procent af den samlede udgift til opgaven. Det er muligt at modtage støtte fra CO2Puljen samtidig med støtte fra SMV:Grøn 2.0. CO2-PULJEN er et EU-finansieret program under Erhvervshusene. Et projekt skal være afviklet og betalt senest et år efter, at man har fået bevilget tilskuddet. Læs mere om puljen her.
Åbent for ansøgning to gange om året. Næste gang bliver i efteråret 2023

INNOVATION TIL MARKED – Pulje fra RealDania målrettet byggebranchen. Der gives økonomisk støtte til virksomheder, der har et bæredygtigt produkt, som skal hjælpes ind på markedet. Støtten går til at reducere de merudgifter og risici, som en bygherre har ved at afprøve det nye produkt i forhold til at bruge allerede eksisterende og velkendte produkter. I særlige tilfælde kan der gives støtte til at teste et produkt i et konkret byggeri. Læs mere på RealDanias hjemmeside.
Næste ansøgningsfrist: 6. november 2023 (første mandag i februar, maj og november)

MUDP: Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen. Stort set alle kan søge. I 2023 har MUDP særligt fokus på cirkulær økonomi, rent vand og ren luft, miljøfarlige stoffer og bedre kemi, klima samt natur og biodiversitet. Midlerne skal bruges til at støtte virksomheder, der investerer i nye og mere effektive teknologiske løsninger. Man kan opnå støtte på op til 10 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.
Ansøgningsfrister: Der er pt kun åbent for fyrtårnsprojekter med ansøgningsfrist 23. august 2023.

HORIZON EUROPE: Horizon Europe er EU’s rammeprogram for forskning og innovation i årene 2021-27. Programmet støtter fri forskning, forskermobilitet, strategisk forskning og innovation, hvor tværfaglige løsninger og internationalt samarbejde er i højsædet. Missioner og partnerskaber er nye tiltag i Horizon Europe. Der er flere relevante puljer, bl.a. ‘Klima, energi og mobilitet’. Få overblik over puljerne her.
Næste ansøgningsfrist: Søg på aktuelle opslag i de forskellige puljer via linket her.

EUopSTART: Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til bl.a. Horizon Europe. EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. Man kan få dækket halvdelen af sine udgifter til løn, rejser og konsulentydelser i forbindelse med ansøgningen. Læs mere på Forskningsministeriets hjemmeside.
Ansøgningsfrist 3 gange om året. Næste gang 17. august og 31. oktober 2023.

EUDP: Energistyrelsen udbyder to gange om året en pulje i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ordningen støtter udvikling og demonstration af energiteknologier og systemløsninger, der kan bidrage til at nå Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Projekter skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Læs mere på eudp.dk
Næste ansøgningsfrist 4. september 2023.

INNOVATIONSFONDEN – INNOBOOSTER: InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner og maksimalt tilskud er på 35 pct. af projektet budget. Læs mere på Innovationsfonden.dk Ansøgninger modtages og behandles løbende.
Ordningen lukker for ansøgninger 14. december for 2023.

Kommende programmer

INNOVATIONSFONDEN – GRAND SOLUTIONS: Der gives støtte på mellem 5 og 30 mio. kroner til forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Op til 75% af budgettet kan dækkes med fondens midler. Både SMV’er og store virksomheder kan opnå støtte. Der er to puljer. Den ene, ‘Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation’, giver mulighed for støtte til miljø og cirkulær økonomi indenfor bl.a. mode og tekstil, fødevarer og byggeri. Læs mere på Innovationsfonden.dk. Pt. lukket for ansøgninger.