Funding

Opdateret 16-08-2022

Omstilling til cirkulær økonomi kræver ofte ekstern konsulenthjælp til for eksempel at

  • udvikle forretningsidéen
  • identificere nye partnerskaber
  • forundersøgelse til certificering
  • produktudvikling mv

I kan søge og måske få en del af udgifterne til konsulenten betalt via en af de mange fonde, puljer og støtteprogrammer, som bl.a. Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og EU står bag. Se den aktuelle liste nedenfor.

Når I har opnået støtte fra et program, kan I f.eks. vælge Vugge til Vugge ApS som konsulent. Se vores cases.

Har I lyst til at samarbejde med os om et projekt inden for cirkulær økonomi, så kontakt os.

Kontakt os

Aktuelle funding puljer og ansøgningsfrister 2023

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante. I skal selv søge:

SMV:GRØN – Har din SMV-virksomhed allerede en grøn plan, kan du få op til 150.000 kroner til rådgivning samt 150.000 kroner til at investere i implementering af den grønne forretningsmodel – det kan være til en certificering eller udstyr. Virksomheder, som ikke allerede er i gang med grøn omstilling, kan få 50.000 til rådgivning og 50.000 kroner til nødvendige investeringer. Vugge til Vugge ApS er godkendt som rådgiver i programmet. SMV:GRØN er et EU-finansieret program under Erhvervshusene, og man har et år til at gennemføre. Din virksomhed skal selv betale lige så meget, som I får i støtte, eller levere timer i projektet. Læs mere på projektets hjemmeside.

SMV:Grøn åbner i foråret 2023 i et andet format. Vi opdaterer her, når der er nyt.

EPD-PULJEN – Producenter af byggematerialer kan nu få dækket 50 procent af udgiften til 1-2 EPD’er (Environmental Product Declaration) med Bolig- og Planstyrelsens EPD-pulje. Puljen er på 15 mio. kroner. Den åbnede for ansøgninger 1. januar 2022, og støtte tildeles efter først til mølle-princippet. Maksimal støtte er 150.000 kroner per EPD. Brancher kan desuden søge op til 350.000 kroner til flere datasæt af branche EPD’er. Overvejer I at få Cradle to Cradle Certified® på et byggemateriale, så er det fremover et krav, at I kan dokumentere kvantificering af ’embodied emissions’ med en EPD for at opnå Guld i kategorien Clean Air & Climate Protection.

Det er muligt at søge, indtil der ikke er flere penge i puljen. Læs mere om ansøgningsproces her.

 

ECSMV – SMV’er i Region Midtjylland kan søge om støtte til konsulenthjælp og implementering af energi- og materialebesparende tiltag fra det tværkommunale projekt “Energieffektivitet og CO2-bespareler i virksomheder i Region Midtjylland” – forkortet ECSMV. Der gives op til 57.375 kr. i tilskud til ekstern rådgiver og udvikling af en ny forretningsmodel. Screening foretages af de deltagende kommuner. Virksomheder, der deltager i projektet, inviteres desuden med i et forum af ligesindede. Læs mere på projektets hjemmeside.

Ansøgningsfristen er løbende, indtil puljen på 3,2 mio. kr. er tom eller til projektets udløb den 31. december 2022

MUDP: Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen, og der er 120 mio. kroner til uddeling i alt i 2022. Særligt interessant er et ønske om at støtte projekter inden for cirkulær økonomi. Andre temaer er rent vand og luft, bedre kemi samt vild natur, biodiversitet og klima. Der lægges vægt på en kobling til relevante verdensmål (SDG’er). Stort set alle kan søge. Man kan opnå støtte på 0,5-5 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design, bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen og udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider. Der kan også søges til store fyrtårnsprojekter, som gives tilskud mellem 5 og 20 mio. kr. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist i 2022: Almindelige MUDP projekter 5. maj og fyrtårnsprojekter 23. august.

INNOVATIONSFONDEN – INNOBOOSTER: InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner og maksimalt tilskud er på 35 pct. af projektet budget. Læs mere på Innovationsfonden.dk

Ansøgninger modtages og behandles løbende, dog ikke i sommer- og vinterpauserne fra 1. juni – 15. august og 2. december – 1. februar.

INNOVATION TIL MARKED – Ny pulje fra RealDania målrettet byggebranchen. Der gives økonomisk støtte til virksomheder, der har et bæredygtigt produkt, som skal hjælpes ind på markedet. Støtten går til at reducere de merudgifter og risici, som en bygherre har ved at afprøve det nye produkt i forhold til at bruge allerede eksisterende og velkendte produkter. I særlige tilfælde kan der gives støtte til at teste et produkt i et konkret byggeri. Læs mere på RealDanias hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: 3. oktober 2022

HORIZON EUROPE: Horizon Europe er EU’s rammeprogram for forskning og innovation i årene 2021-27. Programmet støtter fri forskning, forskermobilitet, strategisk forskning og innovation, hvor tværfaglige løsninger og internationalt samarbejde er i højsædet. Missioner og partnerskaber er nye tiltag i Horizon Europe. Der er flere relevante puljer, bl.a. ‘Klima, energi og mobilitet’. Få overblik over puljerne her.

Næste ansøgningsfrist: Søg på aktuelle opslag i de forskellige puljer via linket her.

EUopSTART: Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til bl.a. Horizon Europe. EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. Man kan få dækket halvdelen af sine udgifter til løn, rejser og konsulentydelser i forbindelse med ansøgningen. Læs mere på Forskningsministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: 30. august 2022 kl. 12

Kommende programmer

EUDP: Energistyrelsen udbyder to gange om året en pulje i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ordningen støtter udvikling og demonstration af energiteknologier og systemløsninger, der kan bidrage til at nå Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Projekter skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. I den generelle EUDP pulje udbydes der 200 mio. kr. i 2022. Læs mere på eudp.dk

Ansøgningsfristen for 2022 er passeret. Der forventes at komme en ny pulje i 2023.

INNOVATIONSFONDEN – GRAND SOLUTIONS: Der gives støtte på mellem 5 og 30 mio. kroner til forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Op til 75% af budgettet kan dækkes med fondens midler. Både SMV’er og store virksomheder kan opnå støtte. Der er to puljer. Den ene, ‘Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation’, giver mulighed for støtte til miljø og cirkulær økonomi indenfor bl.a. mode og tekstil, fødevarer og byggeri. Læs mere på Innovationsfonden.dk.

Næste ansøgningsfrister forventes at være i foråret 2023