Ny rapport: Affaldssortering kan blive nemmere og mere effektiv

Folk skal tilbydes en enkel og fleksibel enhed, der gør det nemt at sortere affald i hjemmet. Der skal være de samme affaldsfraktioner i enheden, som der er i affaldsbeholderne i gården, og de skal være mærket ens. Sorteringsenheden skal være indlysende at bruge og fylde lige så lidt som affaldet gør i forvejen. Hvis det bliver indført, vil langt flere beboere i etageejendomme sortere deres affald.

Det fremgår af en helt ny rapport ”Fra Holdning til Handling”, som Trashypeople har lavet i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet er finansieret af en pulje under Miljøstyrelsen. Trashypeople har analyseret eksisterende viden, gennemført en række nye interviews samt afprøvet løsninger i 10 husstande i etageejendomme.

Flere skal sortere affald – og de vil gerne

Udfordringen er, at kun hver tredje dansker sorterer affald, og mange af dem gør det ikke rigtigt. Danmarks mål er, at dobbelt så mange skal sortere affald i 2020, og noget af det, rapporten slår fast, er, at viljen er til stede.
“Ni ud af ti danskere vil gerne sortere affaldet. De skal bare vide hvordan, og så skal det være nemt, siger en af partnerne i Trashypeople,” Annelise Ryberg, der i øvrigt også er en af Vugge til Vugge ApS’ faste samarbejdspartnere.

Syv konkrete anbefalinger til kommunen

Rapporten giver syv anbefalinger til Københavns Kommune, der umiddelbart vil kunne overføres til de øvrige 97 kommuner i landet. De syv anbefalinger er ganske kort:

  1. S for sammenhæng: Der skal være sammenhæng mellem affaldsfraktioner og ensartet skiltning og mærkater i husstand og gårdmiljø.
  2. A for affaldssortering: Kommunen skal tilbyde en veldesignet indendørs sorteringsenhed til borgerne.
  3. M for mikroviden: Det skal gentages igen og igen helt enkelt og tæt på situationen, hvordan man affaldssorterer. Fx hvordan man kender forskel på hård og blød plast.
  4. Anbefaling 1-3 (kaldet SAM-modellen) skal sættes i værk på samme tid.
  5. Sorteringsenheden skal rumme plads til pant-fraktion.
  6. Borgerne skal oplyses om deres pligt til at sortere affald.
  7. SAM-modellen skal udvikles gennem test og måling af effekten i et kvantitativt forsøg.

Udvikler mikroviden – enkle budskaber om “hvordan”

Rapporten er endnu ikke offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, men næste skridt er allerede i gang. Trashypeople og Vestforbrænding har fået støtte fra en pulje i Københavns Kommune til at udvikle mikroviden (hvordan) på området. (I modsætning til makroviden, der handler om hvorfor).

“Folk vil jo gerne sortere, og de ved også ”hvorfor”, men de skal vide og huske ”hvordan” i det øjeblik, de står i selve sorteringssituationen. Mikroviden er for eksempel at fortælle, at hård plast kan man tromme på, blød plast kan man slå knude på. Det er som rim og remser. Når vi siger det, husker folk det, og de gentager det over for deres bekendte. Det er i alles interesse, at den rigtige viden breder sig som ringe i vandet,” forklarer Trashypeople.

Politisk modvind i København

Trashypeople’s rapport rammer lige ind i en aktuel sag om affaldssortering i Teknik og Miljøudvalget i Københavns Kommune, hvor forsøg med at anvende det organiske materiale i restaffaldet er sendt til tælling. Dong Energy skulle have leveret en løsning, der kunne udvinde gas og producere gødning af affald, der ikke er sorteret. Men det er ikke lykkedes, fordi indholdet af blødgører og tungmetaller er for højt. Læs mere om det i artiklen i Ingeniøren, ”Københavns miljømål drukner i problemer med affaldsanlæg”.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har nu indstillet til byrådet, at kommunen skal satse på at udvikle et innovativt anlæg, der både kan producere biogas og øge genanvendelsen af blandt andet plastfolie i restaffaldet.

Affaldssortering fylder IKKE mere

Socialdemokratiet og de borgerlige partier i Københavns byråd er imod at indføre kildesortering af organisk madaffald med henvisning til, at pladsen i køkkenerne er for trang. Den holder imidlertid ikke ifølge Trashypeople, der gerne udfordrer udvalgets beslutning.

De midlertidige prototyper af sorteringsenheder, der er anvendt som grundlag for rapporten om affaldssortering i etageejendomme, fylder ikke mere, end affaldet gør i forvejen. Trashypeople’s anbefaling går i stedet på at udvikle kildesorteringen i folks egne hjem til også at omfatte det organiske madaffald.

“Mængden af affald ændrer sig jo ikke. En gennemtænkt sorteringsenhed får folk til at ændre adfærd. De begynder at stable affaldet, så det fylder mindre, end det gør i dag. De kommer faktisk til at gå ned med affaldet færre gange. Det så vi i de forsøg, vi lavede,” fortæller Annelise Ryberg.

“Det at sortere affald er en analog ting, som vi kan gå i gang med nu. Vi behøver ikke at vente på en teknisk løsning. Når husholdningerne kildesorterer, kan tingene senere skilles ad. Der er jo mange generationer tilbage i de materialer, vi har i hænderne hver dag,” siger hun.

Trashypeople vil teste SAM-modellen

Trashypeople er nu ved at undersøge mulighederne for at teste SAM-modellen i en større skala i løbet af 2016. Målet er blandt andet at inddrage kommuner og borgere i udviklingen af sorteringsenheden.

“Sorteringsenheden skal være fleksibel. Er du single med kat, eller er I en familie med fem børn? Det er klart, at behovene er forskellige. Kommunerne har metodefrihed til hvordan der skal sorteres, og det er en anden årsag til fleksibilitetskravet,” oplyser Trashypeople.

Affaldssorteringsenheden bliver naturligvis designet efter Cradle to Cradle principperne og bliver certificeret, når de er færdigudviklet. Se mere om Trashypeople