Funding

Selvom omstilling til cirkulær økonomi giver jeres virksomhed mange økonomiske fordele på lang sigt, er selve omstillingsfasen ofte forbundet med større investeringer. Det kan være svært at finansiere, især for små og mellemstore virksomheder.

Der findes en lang række fonde, puljer og støtteprogrammer i for eksempel Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og EU, der har afsat midler til udvikling af grøn teknologi, grønne produkter og grønne forretningsmodeller. I Vugge til Vugge ApS holder vi os opdateret med mulighederne, og vi har hjulpet rigtig mange af vores kunder med funding. Se vores cases og aktuelle projekter.

Vi ved, hvordan ansøgningen til fonde og puljer skal skrues sammen for at give pote, og kan også hjælpe med at identificere relevante muligheder for netop jeres virksomhed.

Kontakt os omkring fundingmuligheder

 

Aktuelle funding puljer og ansøgningsfrister 2018-2019

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante:

CØ SMV – Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er: Der er afsat 19,3 mio. kroner fra EU’s Regionalfond til en ny national pulje, der skal give SMV’er adgang til rådgivning og tilskud til cirkulær forretningsudvikling. I Fase 1 kan virksomhederne få op til 100.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp til kortlægning af ressourceforbrug og besparelsesmuligheder samt udvikling af en cirkulær forretningsmodel. I Fase 2 kan virksomheder opnå medfinansiering af indkøb af maskiner og udstyr, rådgivning relateret til investeringen og/ eller indkøb af licenser, knowhow og patenter, som indgår i realiseringen af en cirkulær forretningsmodel. Medfinansieringen kan udgøre ml. 10 – 20 % af værdien af investeringssummen, dog max. 500.000 kr.

Interesserede virksomheder skal indsende en kort ansøgning for at komme i betragtning. Ansøgningskema kan hentes på Lifestyle & Design Clusters hjemmeside her. Styregruppen bag programmet screener herefter virksomheder, der er fundet egnet, hvorefter der udvælges 16-20 virksomheder pr. hold til Fase 1 og 5-10 virksomheder til Fase 2. Fase 1 forløb varer 7 måneder, og der bliver i alt 4 runder. Hold 1 starter primo februar 2019, og ansøgningsfristen er udløbet.
Næste ansøgningsfrist: Forventes sommer 2019.

INNOVATIONSFONDEN – INNOBOOSTER: InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skabe vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner. Læs mere på Innovationsfonden.dk
Næste ansøgningsfrist: Åben igen efter 15. februar 2019.

INNOVATION TIL MARKED – Ny pulje fra RealDania målrettet byggebranchen. Der gives økonomisk støtte til virksomheder, der har et bæredygtigt produkt, som skal hjælpes ind på markedet. Støtten går til at reducere de merudgifter og risici, som en bygherre har ved at afprøve det nye produkt i forhold til at bruge allerede eksisterende og velkendte produkter. I særlige tilfælde kan der gives støtte til at teste et produkt i et konkret byggeri. Læs mere på RealDanias hjemmeside.
Næste ansøgningsfrist: 1. januar 2019

CLEAN GREEN PLAN – Regional pulje i Region Sjælland og Region Syddanmark. Der gives støtte til rådgivning inden for energi- og/eller ressourceeffektivisering samt udvikling af en grøn forretningsplan. Projektet refunderer 50% af udgiften til ekstern rådgivning efter eget valg. Læs mere på Clean Clusters hjemmeside.
Ansøgning – udfyldes løbende på hjemmesiden.

GRØN VÆKST VIA GRØNNE FORRETNINGSMODELLER – Væksthus Hovedstadsregionen søger deltagere til næste hold, der starter til januar 2019. Eksklusivt for virksomheder med firmaadresse i Hovedstadsregionen med vækstpotentiale i grønne markeder. Det koster 50.000 kroner at deltage, men til gengæld får man 180.000 kroner til indkøb af rådgivning, som fx materialestrømsanalyser, markedsanalyser, sikring af rettigheder, certificering, etc. Desuden bliver man en del af et netværk og får rådgivning af Sounding Board. Læs mere om forløbet.

SDG ACCELERATOR – Et seksmåneders innovationsprogram, som FN-organisationen UNDP Danmark står bag. Formålet er at accelerere små og mellemstore danske industrivirksomheders arbejde med at udvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Der er plads til 15 virksomheder i programmets andet forløb, der betaler 75.000 kroner for at deltage. Vugge til Vugge er en blandt mange erfarne virksomheder, der støtter op via programmets Advisory Board. Programmet er finansieret af Industriens Fond og implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte, som står for facilitering og forretningsudvikling. Man søger om at deltage online. Læs mere her.
Næste ansøgningsfrist: 15. december 2018.

Flere funding puljer på vej:

MUDP: Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen, og der er 80 mio. kroner til uddeling i alt i 2018. Særligt interessant er et ønske om at støtte projekter inden for cirkulær økonomi. Stort set alle kan søge. Man kan opnå støtte på 0,5-5 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design, bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen og udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.
Næste ansøgningsfrist: Der forventes at åbne en ny pulje i foråret 2019.

GRØN INNOVATIONSPULJE: En af MUDP puljerne er reserveret til små og mellemstore virksomheder, der vil udvikle ny teknologi, der bl.a. kan resultere i bedre ressourceeffektivitet fx ved at reducere forbruget af materialer og råstoffer i produktionen og øge genanvendelsen. Det kan også være teknologier, der fremmer bæredygtigt nybyggeri og renovering.
Næste ansøgningsfrist: Der forventes at åbne en ny pulje i foråret 2019. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

INNOVATIONSFONDEN – GRAND SOLUTIONS: I alt 200 mio. kroner fordeles til ansøgere i tre kategorier: Nye teknologiske muligheder, Fremtidens samfund og Åbent opslag. Der gives støtte på mellem 5 og 25 mio. kroner til innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på Innovationsfonden.dk.
Ansøgningsfrist: Der forventes ny pulje igen i 2019.

EUDP: Energistyrelsen udbyder to gange om året en pulje i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ordningen støtter med 1-20 mio. kroner udvikling og afprøvning af ny teknologi og nye metoder på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Projekter skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Læs mere på ens.dk
Næste ansøgningsfrist: Næste runde forventes indkaldt primo 2019 med ansøgningsfrist marts 2019.

HORIZON 2020/SME INSTRUMENT: EU giver støtte til SMV’er med op til 50.000 Euro i fase 1 til at undersøge nye teknologier og løsninger med vækstpotentiale. Der gives bl.a. støtte til risikovurderinger og markedsanalyser, som skal munde ud i en forretningsplan. Denne danner grundlag for, om man kan komme i betragtning til yderligere støtte i fase 2, hvor man bl.a. kan udvikle prototyper, test, markedsmodning mv. Læs mere på europa.eu
Næste ansøgningsfrist: Opdatering følger.