Funding

Omstilling til cirkulær økonomi kræver ofte ekstern konsulenthjælp til for eksempel at

  • udvikle forretningsidéen
  • identificere nye partnerskaber
  • forundersøgelse til certificering
  • produktudvikling mv

I kan måske få en del af udgifterne til konsulenten betalt via en af de mange fonde, puljer og støtteprogrammer, som bl.a. Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og EU står bag. Se den aktuelle liste nedenfor.

I Vugge til Vugge ApS holder vi os opdateret med mulighederne, og vi har hjulpet rigtig mange af vores kunder ind i et relevant støtteprogram.
Se vores cases og aktuelle projekter.

Har I lyst til at samarbejde med os om et projekt inden for cirkulær økonomi, så kan vi hjælpe med at identificere mulighederne og skrive ansøgningen. Det er en lille investering for jer, som kan give et stort udbytte.

Kontakt os omkring fundingmuligheder

 

Aktuelle funding puljer og ansøgningsfrister 2019

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante:

 

CØ SMV – Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er: Der er afsat 19,3 mio. kroner fra EU’s Regionalfond til en ny national pulje, der skal give SMV’er adgang til rådgivning og tilskud til cirkulær forretningsudvikling. I Fase 1 kan virksomhederne få op til 100.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp til kortlægning af ressourceforbrug og besparelsesmuligheder samt udvikling af en cirkulær forretningsmodel. I Fase 2 kan virksomheder opnå medfinansiering af indkøb af maskiner og udstyr, rådgivning relateret til investeringen og/ eller indkøb af licenser, knowhow og patenter, som indgår i realiseringen af en cirkulær forretningsmodel. Medfinansieringen kan udgøre 10-20 % af værdien af investeringssummen, dog max. 500.000 kr.

Interesserede virksomheder skal indsende en kort ansøgning for at komme i betragtning. Ansøgningskema kan hentes på Lifestyle & Design Clusters hjemmeside her. Styregruppen bag programmet screener herefter virksomheder, der er fundet egnet, hvorefter der vælges 16-20 virksomheder pr. hold til Fase 1 og 5-10 virksomheder til Fase 2. Fase 1 forløb varer 7 måneder, og der bliver i alt 4 runder.

Næste ansøgningsfrist: Hold 3: 22. november 2019. Hold 4: 22. maj 2020.

Læs mere i projekt-flyeren.

GRØN VÆKST VIA GRØNNE FORRETNINGSMODELLER – Erhvervshus Hovedstadens projekt eksklusivt for virksomheder med firmaadresse i Hovedstadsregionen med vækstpotentiale i grønne markeder. Det koster 50.000 kroner at deltage, men til gengæld får man 180.000 kroner til indkøb af rådgivning, som fx materialestrømsanalyser, markedsanalyser, sikring af rettigheder, certificering, etc. Desuden bliver man en del af et netværk og får rådgivning af Sounding Board. Læs mere om forløbet. Fjerde forløb er i gang, femte forløb starter til september/oktober 2019.

Næste ansøgningsfrist: Løbende.

BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0 – Det nye projekt under Gate21 giver processtøtte og konsulenthjælp til 80 virksomheder i Region Hovedstaden primært inden for byggeri og i oplevelsesbranchen. Der gives hjælp til at gøre nuværende forretningsmodeller grønnere eller til at udvikle og implementere nye cirkulære forretningsmodeller.
Der er to forskellige spor. Det ene spor fokuserer på udvikling af grønne forretningsmodeller indenfor konkrete indsatser. Det kan være madspild, logistik-optimering eller miljømærker. Det andet spor fokuserer på udvikling af en cirkulær forretningsmodel med kunder og leverandører.
Projektet starter i foråret 2019 og afsluttes i foråret 2022. Læs mere om projekt og ansøgning her.

Ansøgningsfrist: Løbende.

INNOVATIONSFONDEN – INNOBOOSTER: InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skabe vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner. Læs mere på Innovationsfonden.dk

Næste ansøgningsfrist: Løbende vurdering fra 1. august til 2. december 2019. Herefter pause indtil foråret.

INNOVATION TIL MARKED – Ny pulje fra RealDania målrettet byggebranchen. Der gives økonomisk støtte til virksomheder, der har et bæredygtigt produkt, som skal hjælpes ind på markedet. Støtten går til at reducere de merudgifter og risici, som en bygherre har ved at afprøve det nye produkt i forhold til at bruge allerede eksisterende og velkendte produkter. I særlige tilfælde kan der gives støtte til at teste et produkt i et konkret byggeri. Læs mere på RealDanias hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: 1. januar 2020

CLEAN GREEN PLAN – Regional pulje i Region Sjælland og Region Syddanmark. Der gives støtte til rådgivning inden for energi- og/eller ressourceeffektivisering samt udvikling af en grøn forretningsplan. Projektet refunderer 50% af udgiften til ekstern rådgivning efter eget valg. Læs mere på Clean Clusters hjemmeside.

Ansøgning – udfyldes løbende på hjemmesiden.

EUDP: Energistyrelsen udbyder to gange om året en pulje i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ordningen støtter med 1-20 mio. kroner udvikling og afprøvning af ny teknologi og nye metoder på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Projekter skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Læs mere på ens.dk

Næste ansøgningsfrist: 12. november 2019.

 

 

HORIZON 2020/SME INSTRUMENT: EU giver støtte til SMV’er med op til 50.000 Euro i fase 1 til at undersøge nye teknologier og løsninger med vækstpotentiale. Der gives bl.a. støtte til risikovurderinger og markedsanalyser, som skal munde ud i en forretningsplan. Denne danner grundlag for, om man kan komme i betragtning til yderligere støtte i fase 2, hvor man bl.a. kan udvikle prototyper, test, markedsmodning mv. Læs mere på europa.eu

Næste ansøgningsfrist: 9. oktober 2019.

 

Flere funding puljer på vej:

 

SDG ACCELERATOR – Et seksmåneders innovationsprogram, som FN-organisationen UNDP Danmark står bag. Formålet er at accelerere små og mellemstore danske industrivirksomheders arbejde med at udvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Der er plads til 15 virksomheder i programmets andet forløb, der betaler 75.000 kroner for at deltage. Vugge til Vugge er en blandt mange erfarne virksomheder, der støtter op via programmets Advisory Board. Programmet er finansieret af Industriens Fond og implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte, som står for facilitering og forretningsudvikling. Man søger om at deltage online. Læs mere her. Andet forløb er i gang.

Næste ansøgningsfrist: Afventer.

RETHINK BUSINESS 4 – CIRKULÆR FORRETNINGSUDVIKLING: SMV’er, netværk og iværksættere i Region Midtjylland kan søge denne fjerde pulje i regi af Rethink Business. Man får støtte til at udvikle en ressourceprofil, et roadmap og en cirkulær forretningsmodel i samarbejde med en selvvalgt konsulent. Det er også muligt at arbejde med et designbrief. Udgangspunktet er cirkulær økonomi og FN’s verdensmål med fokus på design og designfasen som driver for cirkulær økonomi. Alle brancher udover livsstilsbranchen kan søge, dog ikke primær produktion inden for landbrug og aquakultur. Der køres to hold. Første hold er i gang. Læs mere her.

Næste ansøgningsfrist: Afventer, men nok i begyndelsen af 2020.

INNOVATIONSFONDEN – GRAND SOLUTIONS: I alt 200 mio. kroner fordeles til ansøgere i tre kategorier: Nye teknologiske muligheder, Fremtidens samfund og Åbent opslag. Der gives støtte på mellem 5 og 30 mio. kroner til innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på Innovationsfonden.dk.

Næste ansøgningsfrist: Afventer.

MUDP: Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen, og der er 90 mio. kroner til uddeling i alt i 2019. Særligt interessant er et ønske om at støtte projekter inden for cirkulær økonomi. Stort set alle kan søge. Man kan opnå støtte på 0,5-5 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design, bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen og udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider. Der kan også søges til store fyrtårnsprojekter, som gives tilskud over 5. mio. kr. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: Ingen aktuelle, men der forventes at åbne en ny almen pulje til vinter.

EUopSTART: Her kan du søge og få op til 75.000 kroner i tilskud til at forberede din ansøgning til Horizon 2020. EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. Man kan få dækket halvdelen af sine udgifter til løn, rejser og konsulentydelser i forbindelse med ansøgningen. Læs mere på Forskningsministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: Lukket for i år, der forventes ny pulje til foråret.