Funding

Opdateret 17-02-2021

Omstilling til cirkulær økonomi kræver ofte ekstern konsulenthjælp til for eksempel at

  • udvikle forretningsidéen
  • identificere nye partnerskaber
  • forundersøgelse til certificering
  • produktudvikling mv

I kan måske få en del af udgifterne til konsulenten betalt via en af de mange fonde, puljer og støtteprogrammer, som bl.a. Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og EU står bag. Se den aktuelle liste nedenfor.

I Vugge til Vugge ApS holder vi os opdateret med mulighederne, og vi har hjulpet rigtig mange af vores kunder ind i et relevant støtteprogram.
Se vores cases.

Har I lyst til at samarbejde med os om et projekt inden for cirkulær økonomi, så kan vi hjælpe med at identificere mulighederne og skrive ansøgningen. Det er en lille investering for jer, som kan give et stort udbytte.

Kontakt os omkring fundingmuligheder

 

Aktuelle funding puljer og ansøgningsfrister 2021

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante:

GRØN CIRKULÆR OMSTILLING (GCO) – En ny landsdækkende pulje, der giver mulighed for flere forskellige og fleksible typer udviklingsforløb for SMV’er. Virksomheder i individuelle forløb får rådgiverbistand til en værdi af 90.000 kroner til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Virksomheden skal selv levere 380 timer. Kollektive forløb støtter værdikædesamarbejde mellem flere virksomheder. Sprintforløb er forløb over 1-2 måneder for fem virksomheder ad gangen. De deltager i fælles arbejdsdage med 2-3 medarbejdere hver. Virksomheder, som allerede har fået støtte i GCO eller lignende forløb, kan desuden få implementeringsstøtte på 15-30% til relevante investeringer. 17 partnere står bag GCO, bl.a. landets erhvervshuse. Det er let at søge ved at udfylde et overskueligt ansøgningsskema, og der tages løbende stilling til nye ansøgere. Vugge til Vugge ApS er blandt de forhåndsgodkendte konsulenter, som deltagerne kan vælge at samarbejde med. Læs mere og find ansøgningsskema på projektets hjemmeside.

Løbende ansøgning om grøn forretningsmodel frem til og med 2022.
Ansøgningsfrist for implementeringsstøtte: 28. april 2021

BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0 – Det nye projekt under Gate21 giver processtøtte og konsulenthjælp til 80 virksomheder i Region Hovedstaden primært inden for byggeri og i oplevelsesbranchen. Der gives hjælp til at gøre nuværende forretningsmodeller grønnere eller til at udvikle og implementere nye cirkulære forretningsmodeller.
Der er to forskellige spor. Det ene spor fokuserer på udvikling af grønne forretningsmodeller indenfor konkrete indsatser. Det kan være madspild, logistik-optimering eller miljømærker. Det andet spor fokuserer på udvikling af en cirkulær forretningsmodel med kunder og leverandører.
Projektet afsluttes i foråret 2022. Læs mere om projekt og ansøgning her.

Ansøgningsfrist: Løbende.

CLEAN GREEN PLAN – Ligger din SMV-virksomhed i Region Sjælland eller Region Syddanmark kan du i samarbejde med en specialiseret rådgiver få en grøn forretningsplan. Planen omhandler virksomhedens potentialer for at optimere forbruget af både energi og materialer. Projektet dækker udgifterne til rådgivning og kan desuden give 30% i støtte til at implementere tiltag, der er nødvendige for at realisere den grønne forretningsplan. Læs mere om projektet her.

Ansøgningsfrist: Løbende.

ECSMV – SMV’er i Region Midtjylland kan søge om støtte til konsulenthjælp og implementering af energi- og materialebesparende tiltag fra det tværkommunale projekt “Energieffektivitet og CO2-bespareler i virksomheder i Region Midtjylland” – forkortet ECSMV. Der gives op til 57.375 kr. i tilskud til ekstern rådgiver og udvikling af en ny forretningsmodel. Screening foretages af de deltagende kommuner. Virksomheder, der deltager i projektet, inviteres desuden med i et forum af ligesindede. Læs mere på projektets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: 14. maj 2021

INNOVATIONSFONDEN – INNOBOOSTER: InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Grundet coronavirus har Folketinget besluttet at booste puljen fra 300 mio. kr. til 650 mio. kr. i 2020 Der er altså bedre chancer for at få godkendt et projekt, hvis I slår til i år. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner og maksimalt tilskud er på 33 pct. af projektet budget. Læs mere på Innovationsfonden.dk

Næste ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages og behandles løbende, dog ikke i sommer- og vinterpauserne fra 1. juni – 15. august og 2. december – 1. februar.

INNOVATION TIL MARKED – Ny pulje fra RealDania målrettet byggebranchen. Der gives økonomisk støtte til virksomheder, der har et bæredygtigt produkt, som skal hjælpes ind på markedet. Støtten går til at reducere de merudgifter og risici, som en bygherre har ved at afprøve det nye produkt i forhold til at bruge allerede eksisterende og velkendte produkter. I særlige tilfælde kan der gives støtte til at teste et produkt i et konkret byggeri. Læs mere på RealDanias hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: 3. maj 2021

MUDP: Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen, og der er 134 mio. kroner til uddeling i alt i 2020. Særligt interessant er et ønske om at støtte projekter inden for cirkulær økonomi. Andre temaer er vand og klimatilpasning, luftforurening, bedre kemi og biodiversitet. Der lægges vægt på en kobling til relevante verdensmål (SDG’er). Stort set alle kan søge. Man kan opnå støtte på 0,5-5 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design, bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen og udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider. Der kan også søges til store fyrtårnsprojekter, som gives tilskud mellem 5 og 20 mio. kr. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: 5. maj 2021.

EUDP: Energistyrelsen udbyder to gange om året en pulje i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ordningen støtter med 1-20 mio. kroner udvikling og afprøvning af ny teknologi og nye metoder på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Projekter skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. I den generelle EUDP pulje udbydes der 250 mio. kr. i 2020. Læs mere på ens.dk

Næste ansøgningsfrist: 5. marts 2021 (Der er flere projekter med forskellige deadlines)

INNOVATIONSFONDEN – GRAND SOLUTIONS: Der gives støtte på mellem 5 og 30 mio. kroner til forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Op til 75% af budgettet kan dækkes med fondens midler. Der afventes nye kriterier for støtte i 2021. Læs mere på Innovationsfonden.dk.

Næste ansøgningsfrister: 8. april 2021.

Flere funding puljer på vej:

RETHINK BUSINESS – I løbet af foråret 2021 åbnes der for, at 15 iværksættere kan søge en ekstrapulje i ‘Rethink Business – Cirkulær forretningsudvikling’. Deltagerne får hjælp til at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller. Projektet er hjemmehørende i Region Midtjylland, men en tredjedel af ansøgerne kan komme udefra. Læs mere om projektet, der pt er i gang med hold 2.

Forventet frist for ansøgninger: August 2021 (annoncering forår 2021)

HORIZON EUROPE: EU forventes at komme med nye arbejdsprogrammer med støttemuligheder i 2021-22 som erstatning for Horizon 2020. De bliver formentlig afsløret i marts/april 2021 siden europa.eu

Næste ansøgningsfrist: Afventer.

EUopSTART: Tidligere har man kunnet få op til 75.000 kroner i tilskud til at forberede sin ansøgning til Horizon 2020. EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. Man kan få dækket halvdelen af sine udgifter til løn, rejser og konsulentydelser i forbindelse med ansøgningen. Det bliver også muligt at søge EUopSTART i 2021, så snart programmerne for Horizon Europe er offentliggjort. Læs mere på Forskningsministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: Afventer.